NORDEN OG NORDISKE FAGTRADISJONER

 

Våren 2000 går den 28. nordiske etnolog- og folkloristkongress av stabelen. Norge står denne gang som arrangør, og kongressen avholdes på øya Hankø i Østfold i dagene 3. til 6. mai.

Hovedtemaet er NORDEN OG NORDISKE FAGTRADISJONER. Tusenårsskiftet innbyr til å se på både fortid, nåtid og fremtid. Begrunnelsen for de faghistoriske og fagkritiske sesjonene er den rekke med faglige nyorienteringer som har skjedd i siste halvdel av 1900-tallet. Fra å studere fortidige forhold har fagene mer og mer tatt for seg samtidens syn på fortiden. Fagenes tematiske mangfold er blitt stort. Det samme gjelder kilder, metoder, teorier og perspektiver. Historien og det historiske perspektivet har hatt vekslende posisjoner, det samme gjelder den materielle kultur og de skriftlige kilder, de kvantitative og de kvalitative metoder. Hva er så resultatet av denne pluralismen? Vi påberoper oss ofte en sterk fagidentitet, men ofte på grunnlag av en lite homogen faglig praksis. Vi samarbeider ofte bedre med folk fra nabofag enn med 'våre egne'. Er dette en svakhet eller en styrke? Evner vi å legitimere fagene utad? Er vi innad i stand til å føre en reell dialog? Hvor står nordisk etnologi og folkloristikk i forhold til faglig praksis i det øvrige Europa? Både internasjonale og skandinaviske foredragsholdere er invitert for å belyse de nordiske faglige tradisjonene i et internasjonalt og interfaglig perspektiv.

Følgende forelesere er invitert til internasjonal sesjon, Nordic ethnology and folklore viewed from abroad:

(KLIKK på rød tittel for å se foredrag)
  Konrad Köstlin, Wien:Nordic Relations: Five Shedlights
  Reginald Byron, Swansea:Ethnology in Northern Europe: Some Reflections from the Fringe
  Thomas Schippers, Nice:
  Stephen Mitchell, Harvard, Mass.:  Folklore and Philology Revisited: Medieval Scandinavian Folklore?
  Elle Vunder, Tartu:Nordic Ethnology From And In Estonian Perspective
  Galit Hasan-Rokem, Jerusalem:Reclaiming Classical Nordic Folklore Theories: A Post-Modern Appraisal
  Valdimar Hafstein:Biological Metaphors in Folklore Theory

Følgende forelesere vil holde de ordinære plenumsforedragene:

(KLIKK på rød tittel for å se foredrag)
Bjarne Kildegaard:Den kulturhistoriske erfaring om traditionens forudsetninger.
Birgitta Svensson:Kulturarvets makt och møjligheter.
Ulrika Wolf-Knuts:On the history of comparison in folklore studies
Ragnar Pedersen:Etnologien ved år 2000 og den nærmeste fremtid - noen fagkritiske spørsmål
Lena Gerholm:Kropp och sexualitet i etnologisk och folkloristisk forskning
Anne Eriksen:Folkeminner - Fortid mellom tradisjon og historie
Anders Gustavsson:Nordiska forskningskontakter med Europa i sen tid
Torunn Selberg:Å ta overtro på alvor
Nils-Arvid Bringéus:   Etnologi, en komparativ vetenskap?
Terry GunnellFrom Grímnismál to Graffiti

I tillegg arrangeres det 10 sesjoner med ulike faglige perspektiver.

Parallelt med kongressen planlegger vi et nordisk forskerkurs for doktorander.